..:: BIP - Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Katowice 13.09.2018r.

Szkoła Podstawowa nr 37
im. ks. J. Twardowskiego
ul. Lompy 17
40-038 Katowice
tel. 322564617
szkola-37@katowice.home.pl

 

Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej nr 37 im. ks. J. Twardowskiego w Katowicach  zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego tzw. zielonej  szkoły dla uczniów klasy trzeciej i uczniów klas dla dzieci z wadami słuchu Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach”.

Prosimy o przedstawienie oferty na realizację powyższego zadania do dn. 04.10.2018 rdo godz. 15.00.

Obecnie planuje się wyjazd 55 uczniów, ostateczna ilość uczestników zostanie ustalona do 7 dni przed wyjazdem dzieci.

Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 – z późniejszymi zm.).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem 05.10.2018 r. godz. 9.00”:

  • osobiście – w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 37 ul. Lompy 17 40 -038 Katowice
  • za pośrednictwem poczty (kuriera) – ofertę należy zaadresować na adres Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach jw., a na kopercie należy dopisać „oferta – Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego tzw. zielonej  szkoły dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach – nie otwierać przed dniem 05.10.2018r. godz. 9.00”. Za zachowany termin uznaje się wpływ oferty do Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach w wyżej wskazanym terminie (dzień i godzina). W przypadku doręczania oferty przez osoby trzecie (kurier, doręczyciel przesyłek Poczty Polskiej), Wykonawca ponosi ryzyko i odpowiedzialność złożenia oferty w terminie.

Informujemy, że kryteriami oceny ofert są:

  • cena wraz z podróżą dla jednego uczestnika,
  • wysokość stawki żywieniowej dla jednego uczestnika,
  • kryteria dodatkowe:
  1. położenie ośrodka w bezpośredniej bliskości morza ( do 300 m)
  2. stałą opiekę lekarską ( tj. lekarz całodobowo)
  3. możliwość korzystania z pomieszczeń do zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej wewnątrz obiektu
  4. zorganizowanie dodatkowej wycieczki autokarem
  5. zorganizowanie  projekcji filmowej ( bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego) 

Data wytworzenia: 2018-09-29 12:17 Autor: G.Kasza Data publikacji: 2018-09-29 12:17 Osoba udostępniająca na stronie: A. Makarewicz Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-29 Osoba modyfikująca: Adam Makarewicz