..:: BIP - Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć biofeedback Szkoły Podstawowej nr 37 im. Ks. Jana Twardowskiego w Katowicach

Drukuj
1 2 3

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć biofeedback
Szkoły Podstawowej nr 37 im. Ks. Jana Twardowskiego w Katowicach.

 

I. Zamawiający:

Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach im. ks. Jana Twardowskiego

40-038 Katowice
ul. Józefa Lompy 17
tel: +48 32 256 46 17
fax: +48 32 256 46 17
e-mail: szkola-37@katowice.home.pl
strona www: www.sp37.siteor.pl
strona BIP: www.bip.sp37.siteor.pl
NIP: 954 23 41 707
REGON: 000 72 25 84

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i dostawa sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć biofeedback

III. Opis przedmiotu zamówienia:

SPECYFIKACJA BIOFEEDBACK

1. Głowica do EEG-biofeedback, minimum 2-kanałowa

2. Oprogramowanie do EEG-biofeedback

3. Laptop: Intel Core i5; HDD 1 TB; RAM 8GB; nVidia 2GB

4. Monitor kolorowy min.22”

5. Elektrody miseczkowe oraz uszne – zestaw

6. Pasta klejąco-przewodząca oraz ścierna

7. Zestaw gier do EEG- biofeedback

IV. Miejsce, termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 05 października 2018 r., do godziny 15.30, wyłącznie na załączonym do zapytania formularzu ofertowym, w następujący sposób:

  • drogą mailową na adres: szkola-37@katowice.home.pl
  • osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 – 15.30
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu)

V. Ostateczny termin wykonania zamówienia:

10 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyboru

VI. Ocena ofert

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryterium: 100% cena brutto.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku, gdy założone w projekcie środki okażą się niewystarczające.

Oferta może zostać odrzucona, jeśli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

VII. Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony formularz ofertowy, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania
  • Specyfikacja sprzętowa oferowanego laptopa, umożliwiająca weryfikację złożonej oferty

VIII. Informacje pozostałe:

    Oferty, które wpłyną do biura po terminie, na innym druku, niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

    Zamawiający zastrzega możliwość niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn.

    Wykonawca dostarczy zamówienie do siedziby Stowarzyszenia, ul. Ogrodowa 10 lok. 111, 88-300 Mogilno w uzgodnionym terminie.

    Zamawiający - w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania - nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.

    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wymagać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

    Wykonawca jest związany 30-dniowym terminem obowiązywania oferty. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania modyfikacji do zapytania. O każdej zmianie poinformuje na swojej stronie internetowej, informację o dokonanej modyfikacji przekaże również drogą mailową wszystkim oferentom, którzy złożą ofertę przed jej dokonaniem.

    Forma płatności: przelew na konto wskazane na fakturze lub rachunku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego dokumentu.

Niniejsze zapytanie o cenę nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.


Data wytworzenia: 2018-09-29 12:36 Autor: G.Kasza Data publikacji: 2018-09-29 12:36 Osoba udostępniająca na stronie: A. Makarewicz Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-29 Osoba modyfikująca: A. Makarewicz