..:: BIP - Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i instalację 20 tabletów dla
Szkoły Podstawowej nr 37 im. Ks. Jana Twardowskiego w Katowicach.

I. Zamawiający:

Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach im. ks. Jana Twardowskiego

40-038 Katowice
ul. Józefa Lompy 17
tel: +48 32 256 46 17
fax: +48 32 256 46 17
e-mail: szkola-37@katowice.home.pl
strona www: www.sp37.siteor.pl
strona BIP: www.bip.sp37.siteor.pl
NIP: 954 23 41 707
REGON: 000 72 25 84

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

  • dostarczenie wraz z zainstalowanym oprogramowaniem z przedmiotu zamówienia;
  • podłączenie do sieci szkolnej 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Tablet sztuk 20 składający się z:

L.p.

 

PARAMETRY

 

CHARAKTERYSTYKA

 (wymagania minimalne bądź lepsze)

 

 

1.

 

EKRAN

 

Rozdzielczość 1280 x 800

Pojemnościowy, 5-punktowy, TFT , 9.6"

 

2.

 

 

PROCESOR

 

 

 

Spreadtrum SC7730SE (4 rdzenie, 1.3 GHz, Cortex A7) 

 

 

 

 

3.

 

 

PAMIĘĆ RAM

 

 

1.5 GB DDR3 

 

 

4.

 

 

  Pamięć wbudowana 

 

 8 GB

 

 

 

 

5.

 

 

PORT/ZŁĄCZA

 

 


Micro USB - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.

 

6.

 

 

ŁĄCZNOŚĆ

 

 


Wi-Fi 802.11 b/g/n
Moduł Bluetooth
Wbudowany moduł AGPS

 

7.

 

 

 

 

Zainstalowany system operacyjny 

 

Android 4.4 KitKat

 

9.

 

 

Bateria

 

 

Litowo-jonowa 5000 mAh

 

10.

 

 

GWARANCJA

 

 

 24 miesiące

 

 

 

11.

 

 

STAN

 

 

 Produkt nowy, oryginalnie zapakowany

 

 

 

IV. Miejsce, termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 05 października 2018 r., do godziny 15.30, wyłącznie na załączonym do zapytania formularzu ofertowym, w następujący sposób:

  • drogą mailową na adres: szkola-37@katowice.home.pl
  • osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 – 15.30
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu)

V. Ostateczny termin wykonania zamówienia:

10 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyboru

VI. Ocena ofert

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryterium: 100% cena brutto.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku, gdy założone w projekcie środki okażą się niewystarczające.

Oferta może zostać odrzucona, jeśli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

VII. Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony formularz ofertowy, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania
  • Specyfikacja sprzętowa oferowanego laptopa, umożliwiająca weryfikację złożonej oferty

VIII. Informacje pozostałe:

    Oferty, które wpłyną do biura po terminie, na innym druku, niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

    Zamawiający zastrzega możliwość niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn.

    Wykonawca dostarczy zamówienie do siedziby Stowarzyszenia, ul. Ogrodowa 10 lok. 111, 88-300 Mogilno w uzgodnionym terminie.

    Zamawiający - w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania - nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.

    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wymagać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

    Wykonawca jest związany 30-dniowym terminem obowiązywania oferty. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania modyfikacji do zapytania. O każdej zmianie poinformuje na swojej stronie internetowej, informację o dokonanej modyfikacji przekaże również drogą mailową wszystkim oferentom, którzy złożą ofertę przed jej dokonaniem.

    Forma płatności: przelew na konto wskazane na fakturze lub rachunku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego dokumentu.

Niniejsze zapytanie o cenę nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.


Data wytworzenia: 2018-09-29 12:33 Autor: G.Kasza Data publikacji: 2018-09-29 12:33 Osoba udostępniająca na stronie: A. Makarewicz Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-29 Osoba modyfikująca: Adam Makarewicz